جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تشریق و تغریب

دو اصطلاح در نجوم دوره اسلامی برای بیان جایگاه نسبی سیارات و ستاره ها در نزدیکی خورشید

تشرین --> تشری/ تشرین

تشعیر

اصطلاحی در تذهیب و نقاشی ایرانی

تَشکیک

اصطلاحی در منطق و فلسفه

تشنر، فرانتس گوستاو

مستشرق آلمانی و محقق در تاریخ اسلام و فرهنگ و ادبیات ایرانی و عثمانی

تشیع --> شیعه

تشییع --> خاکسپاری

تصحیح الاعتقاد --> الاعتقادات؛مفید، محمد بن محمد بن نعمان

تصحیح متون --> نقد ادبی

تصحیف و تحریف

از اصطلاحات علم درایه و حدیث شناسی

تصدّق --> صدقه

تصدیق --> تصور و تصدیق

تصرف

اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای هر کار ارادی که از فرد سر زند و دارای آثار شرعی باشد.

تصریف

بخشی از قواعد عربی درباره ساختمان و ویژگی ها و دگرگونی های کلمات بدون نظر به ساختار جمله

تصریه --> تدلیس