جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تَرک

شهری در شهرستان میانه و مرکز دهستان و بخش کندوان

تِرِک

رودی در قفقاز شمالی

ترک/ ترک ها

نام مشترک گروههای قومی ترک زبان

ترک اجاقی

انجمنی فرهنگی ـ اجتماعی با تمایلات ملی گرایانه ترک

تُرکاشْوَند

از طوایف چادرنشین استان همدان، مرکّب از چهار تیره رحمتی، سلیمانی، ملکجانی/ ملیجانی و مرشدعلی

ترکان خاتون

نام همسران چند تن از حکمرانان ترک، بخصوص در دوران قبل از مغول

ترکستان

نام سرزمینهای آسیای مرکزی تا شمال ایران و افغانستان کنونی؛ بخش بزرگ ترک نشین شمال افغانستان در جنوب جیحون؛ نیز از قدیمترین شهرهای جنوب قزاقستان - ترکستان آسیای مرکزی - ترکستان افغانستان - شهر قدیمی در جنوب قزاقستان

ترکستانی، فخرالدین

متکلم و فقیه ماوراءالنهری (قرن11)

ترکمان چای

بخش و شهری تاریخی در جنوب شرقی استان آذربایجان شرقی

ترکمان چای، عهدنامه

عهدنامه ای که پس از دوره دوم جنگهای ایران و روس در پنجم شعبان 1243 در ترکمان چای بین ایران و روسیه منعقد شد.

ترکمانی، خاندان

نسبت چند تن از علمای حنفی مصر از قرن هفتم تا نهم

ترکمن (1)

قومی ترک زبان عمدتاً در آسیای میانه

ترکمن (2)

شهرستانی در مغرب استان گلستان

ترکمن باشی --> ترکمنستان

ترکمن چای --> ترکمان چای