جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن ابی ثابت

لغوی و ادیب کوفی (قرن3)

ابن ابی جرادة --> ابن عدیم، عمر بن احمد

ابن ابی جمرة، عبدالله بن سعد

قاری و عارف اندلسی (قرن7)

ابن ابی جمعه --> کُثَیّرعَزَّه

ابن ابی جمهور احسائی

عالم امامی، فقیه، محدث، متکلم، صوفی، صاحب اثر "بدایة النهایة فی الحکمة الاشراقیة "(قرن9و10)

ابن ابی حاتم رازی

محدث و فقیه اهل ری (قرن3و4)

ابن ابی حازم، عبدالعزیز بن حازم

محدث و فقیه مالکی (قرن 2)

ابن ابی حَجَله، احمد بن یحیی

شاعر و ادیب مغربی (قرن 8)

ابن ابی حذیفه --> محمد بن ابی حذیفه

ابن ابی حَصینه، حسن بن عبدالله

شاعر عرب (قرن 5)

ابن ابی حفص، عبدالواحد بن عمر

نخستین فرد از خاندان حفصیان که در آفریقای شمالی امارت یافت (قرن 6و7).

ابن ابی خازم --> بشر بن ابی خازم

ابن ابی خیثمه

"ابوبکر احمد بن زهیر"، محدث، نسب شناس، مورخ و شاعر (قرن2و3)

ابن ابی داوود --> سجستانی، عبدالله بن سلیمان

ابن ابی دلیم، عبدالله بن محمد

از فضلای مالکیه، قاضی و رجالی اندلسی (قرن4)