جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ترتّب

نظریه ای در اصول فقه شیعه، به معنای فعلیت یافتن واجب مهم در صورت انجام ندادن واجب اهمّ، در فرض تزاحم میان اهمّ و مهم

ترتیل

واژه ای قرآنی به معنای شیوه خاص قرائت قرآن

ترجمان (1)

کسی که کلمات و جملات را از زبانی به زبان دیگر برمی گرداند. - واژگان - نقش مترجمان در روابط با سرزمینهای عرب - مترجمان در دوره عثمانی

ترجمان (2)

اصطلاحی در تصوف

ترجمان الأشواق

اولین اثر منظوم محیی الدین ابن عربی

ترجمان البلاغه

نخستین کتاب فارسی درباره فن بدیع به معنای اخص و بلاغت به معنای اعم، متعلق به قرن پنجم

ترجمانی، محمد بن حسین غزی عسقلانی

مکنی' به ابوالحسن (یا ابوالحسین)، محدّث حنفی و از مشایخ صوفیه مصر (قرن4و5)

ترجمه

1) نهضت ترجمه الف) تاریخچه مطالعاتی موضوع ب) زمینه ها و انگیزه ها ج) مترجمان و ترجمه ها د) دگردیسی ها و پیامدها 2) ترجمه های جدید به عربی 3) ترجمه به ترک�� الف) دوره عثمانی ب) دوره معاصر 4) ترجمه فارسی در دوره معاصر الف) دوره قاجار (1210ـ1344) ب) دوره پهل

ترجمه تاریخ یمینی --> تاریخ یمینی

ترجمه تفسیر طبری

تفسیری کهن از قرآن به فارسی، تألیف گروهی از علمای ماوراءالنهر (قرن4)

ترجمه قرآن

تاریخ ترجمه های قرآن - مباحث نظری - به فارسی - به زبانهای دیگر

ترجیح بلا مرِجّح

اصطلاحی فلسفی و کلامی

ترجیع بند

از قالبهای شعر فارسی که نمونه هایی در شعر اردو و عثمانی نیز داشته است.

ترحاله

نام ترکی عثمانی برای شهر یونانی تریکاله/ تریکّاله در تِسالی / تسالیه غربی

ترحیم، مجلس

مجلسی که خانواده و خویشانِ شخصِ درگذشته به منظور آمرزش خواهی برای وی ترتیب می دهند.