جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تذکره شاه طهماسب

کتابی تاریخی به فارسی نوشته شاه طهماسب اول صفوی، مشتمل بر زندگینامه وی از جلوس در930 تا پناهنده شدن بایزید، شاهزاده عثمانی، به او در 969

تذکره محمد شاهی --> بهمن میرزا

تذکره نصرآبادی

تذکره شاعران فارسیگوی دوره صفوی، تألیف محمدطاهر نصرآبادی (قرن11)

تذکیه

اصطلاحی در فقه

تذهیب

هنر نسخه آرایی با طرح های تزیینی هندسی و نقش مایه های انتزاعی گیاهی

ترابعلی لکهنوی

عالم و مؤلف هندی (قرن13)

تراجم --> سرگذشتنامه

تراخم

نوعی عفونت مزمن چشم

تراز (1)

ابزارهایی برای تشخیص افقی بودن یک سطح، و در نقشه برداری برای تعیین اختلاف ارتفاع دو نقطه

تراز (2) --> طَراز

ترازو

وسیله ای برای سنجش وزن و نیز تعیین مشخصات اجسام در مواردی که به گونه ای به وزن آنها مرتبط میشود، مانند تعیین وزن مخصوص و تعیین ترکیب وزنی همبسته (آلیاژ)های فلزی

ترازو (در نجوم) --> میزان (2)

تراش (درتصوف) --> چارضرب

ترانسیلوانی --> اِردِل

ترانگبین --> ترنجبین