جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تدوین حدیث

اصطلاحی در علوم حدیثی - بررسی اصطلاح، تدوین حدیث در میان اهل سنت - تدوین حدیث در میان امامیه - تدوین حدیث در میان دیگر مذاهب اسلامی - آرای خاورشناسان

التدوین فی اخبار قزوین --> رافعی قزوینی، عبدالکریم بن محمد

تدیّن، سید محمد

از چهره های سیاسی و فرهنگی اواخر دوره قاجار و دوران پهلوی (قرن14)

تَذَرو

نامی عام برای چند گونه و/ یا زیرگونه از جنس فازیانوس از زیر تیرة تَذَرویان (رده خروسدیسان)، بومی بعض نواحی بر قدیم، که نر آن پرو بالی نگارین و رنگارنگ و (همچون ماده آن)دمی دراز دارد.

تذکرة الاولیاء

کتابی عرفانی در شرح احوال بزرگان اولیا و مشایخ صوفیه به فارسی، نوشته فریدالدین عطّارِ نیشابوری

تذکرة الشعرا

کتابی در شرح احوال شاعران به فارسی، نوشته دولتشاه بن علاءالدوله سمرقندی

تذکرة الفقهاء

اثری جامع در فقه استدلالی و تطبیقی با گرایش فقهیِ امامی، به عربی، نوشته حسن بن یوسف بن مطهر حلّی مشهور به علامه حلّی، دانشمند امامی (قرن7و8)

تذکرة الکحالین

از مهمترین آثار چشم پزشکی اسلامی، تألیف علی بن عیسی کحّال

التذکرة فی الهیئة

از عمده ترین آثار نجومی خواجه نصیرالدین طوسی به عربی و کتابی مهم در شناخت اشکالات الگوی بطلمیوسی جهان

تذکره (1)

عنوان شماری از کتابهای عربی و فارسی و ترکی، نیز عنوانی برای کتابهای شرح حال، بویژه شرح حال شاعران - کلیات - تذکره نویسی فارسی - تذکره نویسی عربی - تذکره نویسی ترکی

تذکره (2)

نوعی مکتوب دیوانی و سند اداری که در دوره های گوناگون برای مقاصدی چون تعیین هویت، اجازه عبور و مرور و تصدی برخی مناصب نوشته و صادر می شده است.

تذکره انجمن خاقان --> فاضل خان گروسی

تذکره انجمن ناصری --> مدایح نگار، ابراهیم

تذکره حزین

تذکره ای در شرح احوال شاعران و علمای شیعی ایران، تألیف شیخ محمدعلی حزینِ لاهیجی، شاعر و عالم عصر صفوی

تذکره دولتشاه --> تذکرة الشعرا