جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تخطئه --> تصویب

تخفیف مجازات --> درء، قاعده

تخلخل و تکاثف --> جسم

تخلّص

یکی از صنایع بدیعی و نام شعری شاعر

تخلیع --> زِحاف

تُخَمَه

سوء هضم یا سوء هاضمه

تخمیس --> مُسمّط

تخییر، اصل

اصطلاحی در اصول فقه شیعه در باب اصول عملیه

تداخل اسباب

مبحثی در اصول فقه

تداعی --> قضاء

تدبیر منزل

از اقسام حکمت عملی در فلسفه مشاء

تدلیس

اصطلاحی در فقه و حقوق و حدیث - تدلیس در فقه و حقوق - تدلیس در حدیث

تَدمُر

نام باستانی و نام عربی معاصر شهر پالمیرا

تِدُورِه

جزیره آتشفشانی کوچک در غرب هالْماهِرا، متعلق به جزایر ادویه شمالی

تدویر (درعلم بدیع) --> محَسنات بدیعی