جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تحریم

جنبش سیاسی ـ مذهبی مسلمانان علیه سلطه و نفوذ قدرتهای استعماری و صهیونیستی؛ نیز اصطلاحی در علوم اجتماعی بویژه در مطالعات روابط و سیاست بین الملل به مفهوم سیاستی خصمانه در مناسبات بین دولتها

تحریم، سوره

شصت وششمین سوره قرآن کریم در ترتیب مصحف و یکصد و هفتمین در ترتیب نزول

تحریم تنباکو

نهضت عمومی مردم ایران برای لغو امتیاز انحصار تجارت توتون و تنباکو که دولت ایران به یک شرکت انگلیسی اعطا کرده بود.

تحسین، میرمحمد حسین عطاخان

پیشگام نثرنویسی اردو (قرن12)

تحصّن

پناه بردن به جای مورد احترام مانند مزار امام و امامزاده، و نیز نوعی اقامت یا توقف دسته جمعی در یک مکان مهم مانند خانه شاه یا وزیر یا عالم، به نشانه اعتراض سیاسی

التحصیل --> بهمنیار بن مرزبان

تحصیلدار --> محصل

تحف العقول --> حرّانی، ابن شعبه

تحفة الاحرار --> هفت اورنگ

تحفة الامراء فی تاریخ الوزراء

کتابی تاریخی به عربی درباره وزرای عباسی تألیف ابوالحسن هلال بن مُحَسِّن بن ابراهیم صابی

تحفة الشاهیه فی الهیئة --> شیرازی، قطب الدین

تحفة المؤمنین

کتابی طبی عمدتاً درباره "مفردات پزشکی"، به فارسی، نوشته محمد مؤمن حسینی تنکابنی معروف به حکیم مؤمن، پزشک مخصوص شاه سلیمان صفوی

تحفه حکیم مؤمن --> تحفة المؤمنین

تحفه سامی

تذکره ای مشتمل بر احوال سرایندگان فارسی زبان برخی مشاهیر نیمه اول سده دهم هجری، تألیف سام میرزا، دومین پسر شاه اسماعیل اول صفوی

تحقیق

اصطلاحی در منطق، فلسفه و عرفان