جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تُجیبی، صفوان بن ادریس مُرسی

ادیب و شاعر و کاتب اندلسی (قرن6)

تجیبی، قاسم بن یوسف

محدّث و راوی اخبار و سیّاح مغربی (قرن7و8)

تُجیبی، محمد بن عبدالرحمان

مکنی به ابوعبداللّه، محدّث و حافظ و مقری مالکی اندلسی (قرن6و7)

تجیبیان

از خاندانهای عرب حاکم در شمال اندلس (قرن3-5)

تحالف --> قَسَم (1)

تحجیر

اصطلاحی فقهی و حقوقی، درباره احیای زمین موات

تحدّی --> قرآن؛معجزه

تحریر(1)

رسم خطی باریک و ظریف در اطراف نقش ونگارها، جدولها، حروف و اجزای خطوط کتابتی، نیز اصطلاحی در موسیقی

تحریر(2)

اصطلاحی در امور دیوانی عثمانی

تحریر(3)

عنوانی برای متن بازنویسی شده دسته ای از کتابهای ریاضی و نجومی

تحریر اصول اقلیدس

متن بازنویسی شده کتاب اصول اقلیدس و مهمترین کتاب در ریاضیات دوره اسلامی

التحریر الاسلامی، حزب

حزب اسلام گرا تأسیس شده در بیت المقدّس و گسترش یافته به دیگر کشورهای اسلامی و غیراسلامی

تحریر الوسیلة

مهمترین رساله فتوایی امام خمینی در عبادات و معاملات به عربی

تحریر مجسطی

نام متن بازنویسی شده کتاب مجسطی بطلمیوس از خواجه نصیرالدین طوسی و یکی از مهمترین کتابهای نجومی عالم اسلام

تحریف

از مباحث مهم کلامی درباره تغییر یا عدم تغییر کتب آسمانی -تحریف کتابهای آسمانی یهودیان و مسیحیان - تحریف در قرآن