جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تجسم اعمال

اصطلاحی در کلام و فلسفه اسلامی، به معنای مجسم شدن اعمال آدمیان در برابر آنها در روز قیامت

تجسیم --> مجسمه

تجلّی

اصطلاحی مهم در تصوف و عرفان

التجلیّات الالهیة

کتابی عرفانی به عربی درباره توحید و تجلیات آن، از محیی الدین ابن عربی

تجلید --> کتاب آرایی؛صحافی

تجلّی شیرازی، علیرضا

متخلص به تجلّی، عالم و شاعر ایرانی (قرن10و11)

تجمّل

مبحثی در فقه و حدیث

تِجِن

شهر و رودی در ترکمنستان

تَجَن

رودی در استان مازندران

تجنیس

از صنایع لفظی در علم بدیع

تجوید

علم قرائت فصیح قرآن و فن تلفظ صحیح حروف آن

تجویدی، محمد

نقاش و نگارگر معاصر

تجویدی، هادی

نگارگر نامی معاصر و احیاگر نگارگری سنّتی ایران

تجیبی، احمد بن یحیی

معروف به ابوعبداللّه مصری، محدّث، فقیه و نحوی (قرن2و3)

تُجیبی، حَرمَلَة بن یحیی

مکنی به ابوحفص، محدّث و فقیه مصری (قرن2و3)