جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن ابی العوجاء، عبدالکریم

از زنادقه عصر امام صادق (ع) (قرن2)

ابن ابی الفوارس، محمد بن احمد

حافظ حدیث (قرن5)

ابن ابی الفیاض، احمد بن سعید

فقیه و مورخ دوره امویان اندلس (قرن4و5)

ابن ابی القاسم، عبدالرحمان بن عمر

مفسر، فقیه و مدرس حنبلی (قرن 7)

ابن ابی القاسم، علی بن احمد

قاضی و محدث اهل سنت اندلسی (قرن 6)

ابن ابی القاسم، علی بن محمد

مفسر و مجتهد زیدی یمن (قرن8 و 9)

ابن ابی اللّطف، علی بن محمد

فقیه، محدث و ادیب شافعی (قرن10)

ابن ابی اللّطف، عمر بن محمد

مفتی و مدرس شافعی و سپس حنفی (قرن 10)

ابن ابی الماحوز، زبیر بن علی

از سران ازارقه، شاخه ای از خوارج (قرن1)

ابن ابی المقدام، عمرو بن میمون

از اصحاب امام باقر (ع)

ابن ابی الوفاء، عبدالرحیم بن علی

محدث اصفهانی (قرن 6)

ابن ابی اوفی --> عبدالله بن ابو اوفی

ابن ابی برُده، بلال --> اشعری، ابوبُرده

ابن ابی بکره --> عبیدالله بن ابی بکره

ابن ابی بلتعه

کاتب قرآن و صحابی (قرن1)