جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تجانی، عبدالله بن محمد

جغرافی نویس و ادیب تونسی در عهد حفصیان (قرن7و8)

تِجانیّه

طریقتی در تصوف

تجدد، روزنامه --> خیابانی، شیخ محمّد

تجدد ادبی

نهضت نوگرایی و نوآوری در ادبیات ایران

تجدد امثال --> خلق جدید

تجددخواهی، نهضت --> عباس میرزا

تجربه

اصطلاحی در منطق و فلسفه و از مبادی معرفت

تجرّدِ نفس

از مسائل فلسفی، به معنای عاری بودن نفس از مادّه و عوارض و لواحق و احکام آن

تَجُرّه --> تاجوره

تجرید

اصطلاحی عرفانی

تجرید الاعتقاد

کتابی در علم کلام به عربی از خواجه نصیرالدین طوسی

تجریش

شهری در شهرستان شمیرانات در استان تهران

تجزّی --> اجتهاد

تجزیة الامصار و تزجیة الاعصار --> تاریخ وصاف

تجسّس

اصطلاحی اخلاقی و فقهی و مبحثی مهم در باب حکومت