جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تبلیغ، آیه

شصت و هفتمین آیه از سوره مائده

تبلیغی جماعت

از پرنفوذترین و فراگیرترین جنبش های اسلامی معاصر

تِبنین

شهر و قلعه‌ای در جنوب لبنان از توابعِ قَضای بنت جُبَیل

تِبّو --> توبو

تبوذکی، موسی بن اسماعیل

عالم و محدث بصری (قرن2و3)

تَبوک

ناحیه و شهری در شمال غربی شبه جزیره عربستان و نام یکی از غزوات رسول اکرم - ناحیه و شهر - غزوه تبوک

تِبیان --> قرآن

التِبیان فی تفسیر القرآن

تفسیری از محمدبن حسن طوسی معروف به شیخ طوسی، فقیه و محدّث و متکلم نامور امامی (قرن5)

تُبَیع بن عامر حِمیَری

محدث شامی (قرن2)

تپال عثمان پاشا --> توپال عثمان پاشا

تپه حصار --> دامغان

تپه دلنلی علی پاشا

حاکم یانیه (یانینا ) (قرن12و13)

تتایی، شمس الدین محمد بن ابراهیم

مکنی به ابوعبداللّه فقیه مالکی و قاضی مصری (قرن10)

تُتُش، تاج الدوله ابوسعید

بنیانگذار سلسله سلاجقه شام(قرن5)

تتمه المختصرفی اخبارالبشر --> تاریخ ابوالفداء