جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تبریزی، میرزا صادق آقا

فقیه امامی و اصولی و ادیبِ مبارز آذربایجان (قرن14)

تبریزی، میرزا فضل علی آقا --> میرزا فضل علی آقا تبریزی

تبریزی، نجیب الدین رضا

شاعر و از مشایخ صوفیه ذهبیه (قرن11و12)

تبریزی، ودود --> سهروردی، شهاب الدین ابوالفتوح یحیی بن حبش

تبریزی، یحیی بن علی --> خطیب تبریزی، ابوزکریا یحیی بن علی

تبریزی خویی، ملامهرعلی

متخلص به فدوی، شاعر و غدیریّه سرای (قرن13)

تِبِسَّه

شهری در مشرق الجزایر

تبشیر

تبلیغ و ترویج انجیل و مسیحیت

تبصرة العوام

کتابی قدیمی به فارسی درباره ادیان و مذاهب (قرن6و7)

تبصره المتعلّمین --> علامه حلّی، حسن بن یوسف

تُبَّع

لقب عده ای از پادشاهان حِمیَری یمن

تَبَعُّض صَفقه --> خیارات

تبعیت

اصطلاحی فقهی به معنای تبعیت چیزی از حکم یا عنوان شرعی چیز دیگر

تبعید

نوعی کیفر در فقه و حقوق

تبلیغ

رساندن مجموعه اطلاعاتی به مخاطب به منظور اقناع و برانگیختن احساسات او به سود یا بر ضد یک موضوع