جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تباین --> نسب اربع

تبّت

سرزمینی در آسیای مرکزی - تاریخ و جغرافیای تبت در منابع قدیمی اسلامی - تاریخ و اقوام جدید و معاصر تبت

تبت، سوره --> مسد، سوره

تِبَّت الخرد --> بلتستان

تَبَتُّل

اصطلاحی در حدیث و عرفان، مأخوذ از آیة "...و تَبَتَّل اِلَیْهِ تبتیلاً" (مُزَّمّل: 8)

تبّتی، شیخ علی

ملقب به فاضل، از اصحاب حکمت و فلسفه (قرن13)

تبذیر --> اسراف

تَبَر/ تبرزین

ابزاری فلزی با دسته سنگی یا آهنی یا چوبی که از دوره ماقبل تاریخ برای قطع درختان و شکستن چوب و جنگیدن به کار می رفته است.

تبرّج

واژهای قرآنی به معنای خودنمایی زنان و اینکه زیبایی و زینتشان را آشکار کنند.

تبرستان --> طبرستان

تَبَرسران --> طَبَرسران

تبرع --> احکام خمسه

تبرّک

برکت جستن از خداوند، پیامبران، امامان و اولیا و آثار آنان

تبرک، قلعه --> طبرک، قلعه

تبرّی

اصطلاحی کلامی و از آموزه های اعتقادی و رفتاریِ دینی، بویژه نزد شیعیان و برخی فرقه های اسلامی به معنای دوری جستن از دشمنان خدا