جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن ابی الربیع، عبیدالله بن احمد

نحوی اندلسی (قرن 7)

ابن ابی الربیع، محمد بن سلیمان --> شاطبی، محمد بن سلیمان

ابن ابی الرجال، ابوالحسن علی

منجم،‌ وزیر و کاتب اهل قرطبه (قرن5)

ابن ابی الرجال، احمد بن صالح

فقیه، مورخ و شاعر زیدی یمنی (قرن 11)

ابن ابی الرکائب --> ابن ماجد، احمد

ابن ابی الزناد، عبدالرحمان بن عبدالله --> عبدالرحمان بن ابوالزِناد

ابن ابی الساج

نسبت دو برادر از سلسله ساجیان (قرن3و4) - محمد بن ابی الساج - یوسف بن ابی الساج

ابن ابی السمح

موسیقیدان عرب (قرن 1)

ابن ابی الشوارب

خاندانی از فقها و محدثان غیر شیعی (قرن3و4)

ابن ابی الصلت --> امیة بن ابی الصّلت

ابن ابی الضیاف، ابوالعباس احمد

وقایعنگار تونسی، منشی، و مشاور تونسی(قرن13)

ابن ابی الطیب، علی بن عبدالله

مفسر نیشابوری، صاحب تفسیر الکبیر ( قرن 5 )

ابن ابی العز

فقیه امامی عراقی (قرن7)

ابن ابی العزاقر --> شلمغانی، محمد بن علی

ابن ابی العلاء، حسین خفاف

از اصحاب امام صادق (ع)