جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران

کتابی درباره وقایع اواخر دوره قاجار، تألیف محمدتقی بهار

تاریخ مختصر الدّول

کتابی در تاریخ عمومی به عربی تألیف ابن عِبْری، دانشمند و مورخ مسیحی یعقوبی

تاریخ مدینه دمشق --> ابن عساکر

تاریخ مشروطه ایران

از منابع مستند تاریخ مشروطیت (خصوصاً در تبریز)، تألیف سیداحمد کسروی

تاریخ معجم

کتابی درسی به فارسی، با محتوای تاریخی، مشتمل بر تاریخ ایران پیش از اسلام، تألیف شرف الدین فضل اللّه حسینی قزوینی معروف به شرف قزوینی

تاریخ مغول

کتابی تاریخی به فارسی تألیف عباس اقبال آشتیانی

تاریخ منتظم ناصری

کتابی تاریخی به فارسی تألیف محمدحسن خان اعتمادالسلطنه (صنیع الدوله)، مترجم و رئیس دارالطباعه و دارالترجمه ناصرالدین شاه

تاریخ نامه هرات

قدیمترین تاریخ محلی برجای مانده هرات به فارسی، از سیف بن محمدبن یعقوب هروی معروف به سیفی هروی

تاریخ نگارستان

کتابی تاریخی آمیخته با داستانها و حکایتهای نادر تاریخ اسلام و ایران به فارسی، تألیف قاضی احمدبن محمد غفاری (قرن10)

تاریخ نو --> جهانگیر میرزا

تاریخ نیشابور

اثری مهم به عربی در شرح حال عالمان و محدّثان و بزرگان نیشابور، تألیف ابوعبداللّه حاکمِ نیشابوری (قرن4و 5)

تاریخ و جغرافیای فارس --> خورموجی، محمد جعفر

تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز

کتابی تاریخی به فارسی، نوشتة نادرمیرزا شاهزاده قاجار

تاریخ وصاف

از قدیمترین منابع درباره دوره ایلخانان، به فارسی، نوشته شهاب الدین (یا شرف الدین) عبداللّه شیرازی

تاریخ یزد

نخستین تاریخ محلی یزد، نوشته جعفربن محمد یزدی مشهور به جعفری