جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تاریخ جهان آرا --> غفّاری، احمد بن محمد

تاریخ جهان آرای عباسی

کتابی به فارسی درباره صفویان از بدو تشکیل حکومت آنان تا اواخر حکومت شاه عباس دوم تألیف میرزا محمدطاهر وحید قزوینی

تاریخ جهانگشای

کتابی درباره تاریخ مغول و خوارزمشاهیان و اسماعیلیان تا 655، به فارسی، تألیف عطاملک جوینی

تاریخ چلبی زاده --> چلبی زاده، اسماعیل عاصم افندی

تاریخ خانجهانی --> نعمت الله هروی

تاریخ خانی

کتابی تاریخی به فارسی تألیف علی بن شمس الدین لاهیجی در سده دهم، مشتمل بر چهل سال تاریخ گیلان

تاریخ خلد برین --> خُلد بَرین

تاریخ دمشق --> ابن عساکر

تاریخ دولة آل سلجوق --> بنداری، قوام الدّین

تاریخ دیار بکریه

کتابی به فارسی از ابوبکر طهرانی، دیوانی و مورخ دربار ترکمانان قراقوینلو و آق قوینلو

تاریخ ذوالقرنین --> خاوری شیرازی، میرزا فضل الله

تاریخ رشیدی (1)

کتابی درباره تاریخ سرزمین ترکستان از 748 تا 952 و خانهای جغتایی و امیران کاشغر، به فارسی، تألیف میرزا محمدحیدر دوغلات

تاریخ رشیدی (2) --> جامع التواریخ

تاریخ رویان

کتابی به فارسی درباره تاریخ محلی سرزمین رویان تألیف مولانا اولیاءاللّهِ آملی

تاریخ زندیه (1)

کتابی به فارسی درباره خاندان زندیه از 1200 تا 1210، از ابن عبدالکریم، علیرضا شیرازی