جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تاج نیشابوری، حاج میرزا محسن

معروف به حاجی تاج، واعظ خوش آواز و ردیف دان دوره ناصری تا اواخر قاجار (قرن13و14)

تاجوره

بندر کوچکی در خلیجی به همین نام در جمهوری جیبوتی

تاجُه

یکی از بزرگترین رودهای شبه جزیره ایبری

تاجیک / تاجیکها

قومی مسلمان و فارسی زبان از نژاد آریایی، قدیمیترین ساکنان آسیای مرکزی و افغانستان و ناحیه سین کیانگ چین، و عمده ترین جمعیت جمهوری تاجیکستان در سده چهاردهم - تاجیکی، زبان - ادبیات

تاجیکستان

کشوری در جنوب شرقی آسیای مرکزی

تاجیکی --> تاجیک / تاجیکها

تاجیه

از مدارس شافعیان در بغداد

تأخر --> تقدم و تأخر

تادلا

منطقه وسیعی در مرکز مراکش

تادلی، ابراهیم بن محمد

محقق مراکشی بویژه در زمینه موسیقی (قرن13و14)

تادلی، ابن زیات --> ابن زیات، ابویعقوب یوسف بن یحیی

تادلی، علی بن موسی

صاحب آثاری در ریاضیات و احکام نجوم (قرن8 و9)

تأدیب --> تعلیم و تربیت

تادئوس، دیر --> قره کلیسا

تار

نوعی ساز زهی - زخمه ای ایرانی