جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

تاج القرّاءِ کرمانی

فقیه، نحوی، مفسر و مقری شافعی (قرن5)

تاج المآثر

کتابی تاریخی به فارسی تألیف صدرالدین حسن نظامی نیشابوری، مشتمل بر تاریخ پادشاهان دهلی از 587تا 614

تاج المصادر --> سمرقندی، محمد بن عبدالله؛بیهقی، ابوجعفر احمد بن علی

تاج الملک، گنبد --> اصفهان، مسجد جامع

تاج المُلک ابوالغنائم

از رجال و وزرای ملکشاه سلجوقی (قرن5)

تاج الملوک --> بوریان

تاج خروس --> بستان افروز

تاجر

کسی که سرمایه خود را در خرید و فروش و ورود و صدور کالاها به کار اندازد.

تاجریزی

نامی که در فارسی به چندین نوع/ گونه از جنس سلانم به سبب بعض شباهتهای ریخت شناسی و شاید بعض خواص دارویی مشترک آنها داده شده است.

تاج سلمانی --> شمس الحُسن

التاج فی اخلاق الملوک --> تاجنامه

تاج کاظمینی، عبدالله

از واعظان خوشخوان و ردیفدان اواخر عهد قاجار و سه دهه بعد (قرن14)

تاجگذاری --> جلوس

تاج محل

مجموعه آرامگاهی در هند

تاجنامه

عنوانی که خاورشناسان به برخی از آثار ترجمه شده دوره ساسانی به عربی، با موضوع مملکتداری یا سخنان و شرح حال شاهان، داده اند.