جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

پیوک

نوعی بیماری انگلی

پیوند اعضا

از مباحث جدید مرتبط با علم پزشکی

پیوند گیاهان

در اصطلاح باغبانی، فرآیند و یا نتیجه پیوستن قسمتی از شاخه یا جوانه ای شاخه زا با پوست پیرامون آن از درخت یا درختچه ای به شاخه یا ساقهء‌ گیاه چوبی بالنده دیگری به منظور تکثیر یا بهسازی گلها یا میوه های آن پایه.

ت

یکی از همخوانها و چهارمین حرف از الفبای فارسی و سومین حرف از الفبای عربی و بیست و دومین حرف در ترتیب ابجدی، که آن را تِ، تاء منقوط، تاء مثناة فوقانی (دو نقطه) و تای قَرَشَتْ گفته اند. - در ترکی

تآتر --> نمایش

تَأَبَّطَ شرّاً

لقب یکی از شاعران "صعلوک" (راهزن) در دوران جاهلیت

تابعیت

اصطلاحی در حقوق بین الملل خصوصی، به معنای عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهنده دولت

تابعین

افرادی که با یک یا چند تن از صحابه ملاقات یا مصاحبت کرده اند.

تابوت (1)

واژه ای در قرآن کریم و تورات و انجیل به معنای صندوق عهد

تابوت (2)

صندوقی برای حمل و نگهداری و دفن مردگان

تات

اصطلاحی که ترکان قدیم به بیگانگان مقیم سرزمینهای خود اطلاق می کرده اند. - گویشهای تاتی

تاتار

نام برخی از اقوام صحرانورد آسیای شمالی و مرکزی، که از قرن هفتم به همه اقوام مغول و ترک تشکیل دهنده سپاه چنگیزخان در غرب آسیا و اروپا اطلاق شده است.

تاتارستان

جمهوری خودمختار در فدراسیون روسیه

تاتائو --> سیمینه رود

تاتوره

جنسی از تیره بادنجانیان، شامل تقریباَ پانزده نوع/ گونه گیاه علفی یکساله، چندساله یا درختچه مانند