جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن اَبّار، احمد بن محمد

شاعر اندلسی (قرن 5)

ابن اَبّار، محمد بن عبدالله

ادیب، شاعر، مورخ و محدث اندلسی (قرن 7)

ابن ابی ارطاة --> بُسر بن اَرطاة

ابن ابی اصیبعه، احمد بن قاسم

طبیب، حکیم، ادیب و صوفی دمشقی (قرن6و7)

ابن ابی اصیبعه، علی بن خلیفه

طبیب، ادیب و موسیقیدان دمشقی (قرن6و7)

ابن ابی الاشعَث، احمد بن محمد

طبیب، حکیم و داروساز اهل فارس (قرن4)

ابن ابی الاصبع، عبدالعظیم بن عبدالواحد

ادیب، شاعر مصری، دارای آثاری در زمینه علوم قرآنی (قرن6و7)

ابن ابی البیان، داوود بن سلیمان

طبیب و داروساز یهودی مصری (قرن6و7)

ابن ابی الثلج

دو محدث منسوب به یک خاندان (قرن7) - ابوبکر محمد بن عبدالله - ابوبکر محمد بن احمد

ابن ابی الحجه، احمد بن محمد

محدث، قاری، نحوی و قاضی اندلسی (قرن6و7)

ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبة الله

شاعر، ادیب و عالم معتزلی ایرانی(قرن7)

ابن ابی الخطاب، محمد بن حسین

محدث ایرانی (قرن3)

ابن ابی الدم، ابراهیم بن عبدالله

فقیه شافعی (قرن 6و7)

ابن ابی الدنیا، عبدالله بن محمد

محدث و ادیب بغدادی (قرن3)

ابن ابی الربیع، احمد بن محمد

حکیم و نویسنده کتاب " سلوک المالک فی تدبیر الممالک " (قرن3)