جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

پیشین

دهستان، شهر و سدی در شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان

پیغمبر --> رسول

ارجاع به "نبی"برداشته شد.

پیغمبریه، بقعه

بقعه ای در قزوین

پیک --> برید (1)

پیکار

نشریه ای وابسته به حزب کمونیست ایران در برلین و وین، مخالف رضا شاه پهلوی

پیکتال، محمد مارمادوک ویلیام

داستان نویس و روزنامه نگار مسلمان انگلیسی که ترجمه او از قرآن معروف است (قرن13و14)

پیکند --> بیکند

پیگولوسکایا، نینا ویکتوروونا

بانوی خاورشناس و مورخ روسی (قرن13و14)

پیلارام، فرامرز

نقاش و خوشنویس ایرانی (قرن14)

پیل خانه --> فیل

پیلوار --> اندازه / اندازه گیری

پیمان، مجله --> پرچم (2)

پیمان مرکزی، سازمان

پیمان همکاری امنیتی، دفاعی و اقتصادی چندجانبه با عضویت کشورهای ایران، ترکیه، پاکستان، انگلستان و مشارکت امریکا به عنوان عضو ناظر (قرن14)

پیمانه --> اندازه / اندازه گیری

پینِس، شلومو

مورخ و محقق معاصر در تاریخ علم، فلسفه و کلام اسلامی (قرن14)