جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

پیشخدمت

عنوان صاحب یکی از مشاغل دیوانی و درباری دوره صفویه و قاجاریه

پیشخوانی --> تعزیه

پیشدادیان

نخستین سلسله پادشاهان ایران

پیش درآمد

از رایجترین قالبهای اجرایی در موسیقیِ سازیِ امروز ایران که در شروع دستگاه یا آواز اجرا می شود.

پیش طاق

لفظأ به معنای "طاقی در جلو"و در اصطلاح به معمای ورودی باشکوه بنایی مهم

پیشقراول --> قراول

پیشکار

از مناصب دیوانی به معنای متولی امور مالی، تحصیلدار، عامل، معاون و وزیر

پیشکش

هدیه ای معمولآ از مقامی پایین تر به مقامی والاتر

پیشکوه

منطقه ای تاریخی در جنوب غربی ایران، در مشرق کبیرکوه و کمابیش مطابق با استان لرستان امروزی

پیشگویی --> غیبگویی

پیشمرگ --> چاشنی گیر

پیشوا (1)

بخش و شهری در جنوب شرقی استان تهران، در شهرستان ورامین

پیشوا (2)

عنوان یکی از وزیران بهمنی دکن، وزیراعظم شیواجی،‌ رهبر اتحادیه مراتهه ها، و عنوان وزیران موروثی سلاطین مراتهه ساتارا (قرن12)

پیشه ور --> اصناف

پیشه وری، سید جعفر جوادزاده

سیاستمدار و روزنامه نگار ایرانی، مؤسس فرق�� دمکرات آذربایجان (قرن13و14)