جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

پیرنیا، نصرالله --> مشیرالدوله پیرنیا، نصرالله

پیروز مشرقی --> فیروز مشرقی

پیروزی، باغ --> باغ

پیرو سلیمانی، اَته جان

شاعر تاجیک (قرن13و14)

پیرهرات --> انصاری، خواجه عبدالله

پیری تکین --> بوری تکین

پیری رئیس

دریادار، نقشه بردار و نویسنده ترک (قرن10)

پیری زاده --> نائلی، مصطفی

پیری زاده، ابراهیم

فقیه، مؤلف و مفتی حنفی مکّه (قرن11)

پیری زاده، محمد صاحب افندی

مفتی حنفی، عالم و شاعر ترک (قرن11و12)

پیری محمد پاشا

صدراعظم عثمانی (قرن10)

پیسی --> بَرَص

پیشاور

شهر و ناحیه ای در شمال غربی پاکستان

پیشپک --> بیشکک

پیشخانه --> اُردو (2)