جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

پیرشاه --> خوارزمشاهیان

پیر شرفشاه گیلانی --> شرفشاه دولایی

پیرشمس

زاهد مسلمان هندی، دومین چهره برجسته پس از فورساتگور در میان اسماعیلیه سند (قرن8)

پیر صدرالدین

یکی از نخستین داعیان اسماعیلیه نزاری در شبه قاره هند (قرن8و9)

پیرعلمدار

از برجهای آرامگاهی در شرق دامغان (قرن5)

پیر گلرنگ

از تعابیر حافظ شیرازی که برخی آن را اشاره به شیخ محمود عطار، پیر و مرشد حافظ دانسته اند.

پیرمحمد

نواده تیمور و حاکم فارس (قرن8)

پیرمحمد جهانگیر

امیر تیموری و ولیعهد تیمور (قرن9)

پیرمحمد لکهنوی

عارف حنفی مذهب هند (قرن11)

پیرمغان --> پیر

پیرنیا، ابوالحسن

والی و وزیر، و وکیل مجلس شورای ملی (قرن 13و14)

پیرنیا، حسن

ملقب به مشیرالملک و مشیرالدوله سیاستمدار، حقوقدان و مورخ اواخر عهد قاجار و اوایل دورهء پهلوی (قرن13و14)

پیرنیا، حسین

دولتمرد اواخر دورهء قاجاریه و نمایندهء مجلس شورای ملی (قرن 13و 14)

پیرنیا، داوود

ادیب و موسیقی شناس و بنیانگذار و مبتکر سلسله برنامه های "گلها" در رادیو تهران (قرن14)

پیرنیا، محمد کریم

از استادان برجستهء معماری سنتی ایران و پایه گذار نگرش نوین به فرهنگ و تاریخ معماری ایرانی- اسلامی (قرن13و14)