جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

پیران

از طوایف بزرگ و قدیمی کرد، جزو اتحادیه قبیله ای بلباس در ایران و عراق

پیرانشهر

شهرستان و شهری در استان آذربایجان غربی

پیران ویسه

از قهرمانان شاهنامه

پیربدر --> بدر(پیر)، شیخ بدرالدین

پیر بکران

شهر و بقعه ای به همین نام در استان اصفهان - شهر - بقعه

پیربوداق قراقوینلو (1)

امیر ترکمان حاکم فارس و بغداد (قرن9)

پیربوداق قراقوینلو (2) --> قراقوینلو

پیرجمال اردستانی

عارف و شاعر و نویسنده ایرانی (قرن9)

پیرحسین، امیر --> چوپانیان

پیرزاده --> پنج پیر

پیرزاده، محمدرفیع --> تبریزی، ملا رجب علی

پیرزاده نائینی، حاج میرزا محمدعلی

جهانگرد صوفی مشرب دورهء قاجار (قرن14)

پیرسلطان --> رشیدالدین فضل الله همدانی

پیرسلطان ابدال، حیدر

شاعر ترک و از بنیانگذاران ادبیات خانقاهی علوی در آناطولی (قرن10)

پیرسون، جیمز داگلاس

از برجسته ترین پیشگامان کتابداری و کتابشناسی در زمینه مطالعات اسلامی و پدیدآورنده ایندکس اسلامیکوس (قرن13و14)