جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

پونه

نام نوعها یا گونه هایی از تیره پودنگیان، دارای مصارف دارویی و خوراکی

پونه (شهر) --> پونا

پویا، میرزا مهدی

عالم و مبلغ شیعی در شبه قاره هند (قرن14)

پهانگ --> مالاکا؛مالایا، شبه جزیره

پُهِلتی، محمد عاشق

از مشایخ شبه قاره هند (قرن12)

پهلواروی، سلیمان بن داوود

از مشایخ صوفیهء هند (قرن14)

پُهلواروی جعفری

خاندان مشهوری در شرق هند (قرن12-14)

پهلوان

عنوانی برای مردان دلیر، زورمند و تنومند و گروهی خاص از ورزشکاران ایرانی، نیز قهرمانان آثار حماسی فارسی

پهلوان، محمد بن ایلدگز --> اتابکان آذربایجان

پهلوان حیدر قصاب --> سربداران

پهلوی، بندر --> بندر انزلی

پهلوی، زبان و ادبیات

زبان فارسی میانه و ادبیات آن

پهلوی، سکه --> بهار آزادی، سکه

پهلوی، سلسله

آخرین خاندان شاهنشاهی ایران - پهلوی اول - پهلوی دوم - عصر پهلوی اول - عصر پهلوی دوم سیاست و مسائل نظامی اقتصاد اجتماع و فرهنگ - اعضای خاندان پهلوی

پهلوی دژ --> آق قلعه