جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

پوخه دینگ

آرامگاه پور خلیل الدین و چند مسلمان دیگر در ایالت جیانگ سو در چین

پوربهای جامی، تاج الدین بن بهاءالدین

از شاعران معروف خراسان (قرن7)

پورت سعید

بندری در ساحل مدیترانه ای مصر، در انتهای شمالی کانال سوئز و کرانهء غربی آن

پورت سودان --> سودان

پورحسن اسفراینی، شیخ عزالدین

شاعر و صوفی (قرن 8)

پورداود، ابراهیم

ایران شناس و استاد فرهنگ ایران باستان و زبان اوستایی دانشگاه تهران (قرن14) - شرح حال و آثار - آرا و دیدگاهها

پورناک --> پُرناک

پوریای ولی

پهلوان و عارف و شاعر ایرانی (قرن7و8)

پوزانطی --> بُزَنطی

پوست --> چرم

پوست نشینی --> آداب سلوک

پوستین

یکی از قدیمیترین جامه هایی که بشر از پوست جانوران تهیه می کرده است، امروزه جامه ای از پوست پرداخت شده گوسفند

پُوَسَه --> روزه

پوشاک --> لباس

پوشنجی، ابوالحسن --> بوشنجی، ابوالحسن علی بن احمد