جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

پنجیکت

ناحیه، ویرانه های شهر قدیم و شهری در جمهوری تاجیکستان - ناحیه پنجیکت - ویرانه های شهر قدیم - شهر پنجیکت - پیشینه

پنچه تنترا --> کلیله و دمنه

پندار رازی --> بندار رازی، کمال الدین

پندنامه

مجموعه ای از سفارشها و نصایح، صورت نخستین کتابهای اخلاقی در زبان فارسی - پندنامه ها - پندنامه عطار

پَنْدُوه

شهر اسلامی سلطان نشین بنگال در سده های میانه

پندیات جوانمردی

کتابی به فارسی در باره‌ تعلیمات اخلاقی اسماعیلیه نزاری(قرن9و10)

پنگان

وسیله ای برای سنجش زمان با انواع مختلف، که عمدتا برای سنجش زمانی آب در کشاورزی تا اوایل قرن 14 به کار می رفته است. - وسیله سنجش زمان - کاربرد پنگان برای سنجش زمانی آب در کشاورزی - آثار اسلامی که در آنها از پنگان یاد شده است.

پِنگولو

به معنای رهبر، رئیس و مدیر، در آسیای جنوب شرقی به معنای رهبران مذهبی و غیرمذهبی

پنیربند --> بند امیر (2)

پنیرک

نوعی گیاه دارویی یکساله

پواتیه، جنگ --> بلاط الشهدا

پوپ، آرتور اپهام

خاورشناس امریکایی، پژوهشگر و پیشگام در مطالعهء هنرهای آسیایی بویژه هنر ایرانی و اسلامی (قرن13و14)

پوپلزایی --> دُرّانی، طایفه

پوتیفار --> قِطفیر

پوچکان --> بوزجان