جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اِبصار

اصطلاحی در علم النفس قدیم

إبضاع --> مضاربه

ابعاد و اجرام

نام شاخه ای در نجوم قدیم

ابعاد و ا جرام (کتاب) --> بیرجندی، عبدالعلی

اَبقیق

یا "بقیق"، شهر و میدان نفتی در الحساء عربستان

ابلونیوس --> آپولونیوس پرگایی؛بَلینوس

اُبُلَّه

شهری قدیمی در نزدیکی بصره، واقع در دلتای دجله و فرات

ابلیس

شیطان، واژهء قرآنی، بحثهای مربوط: - ماهیت ابلیس - گناه ابلیس - در عرفان

ابن

واژه کهن سامی به معنای پسر

ابن آجْرّوم

نحوی مراکشی (قرن 8)

ابن آجطا، عبدالله بن عمر

عالم علم قراءت و مولف کتاب "التبیان فی شرح مورد الظمان"در مراکش (قرن 8)

ابن آدم، ابوزکریا یحیی --> یحیی بن آدم بن سلیمان

ابن آدمی، محمد بن حسین

ستاره شناس مسلمان (قرن3و4)

ابن آوی --> شغال

ابناء

ابناء فرس/ ابناء احرار، لقب عمومی ایرانیان یمن، اخلاف ایرانیانی که کسری انوشیروان برای یاری سیف بن ذی یزن فرستاد.