جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

پنج تن

عنوانی برای حضرت محمد، حضرت علی، حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسین علیهم السلام که فضایل و مقامات مشترک و مشابه ایشان سبب امتیاز آنان در میان معصومین چهارده گانه نزد شیعهء امامیه شده است. - در آیات و روایات - در اعتقادات و ادبیات و فرهنگ عامه

پنجره

دریچه و شکافی بر دیوار و گاه سقف ساختمان، برای تهویه و تأمین نور

پنجشیر

منطقه و دره ای در شمال شرقی افغانستان

پِنْجِک

نوعی مالیات در حکومت عثمانی

پنج کوت

یکی از انواع سهم بری از محصولات کشاورزی در مناسبات تولیدی به جامانده از دوره نظام ارباب - رعیتی در برخی از مناطق ایران

پنجگردی، ابوالحسن علی بن احمد

محدث، لغوی، ادیب و شاعر شیعی ایرانی (قرن6)

پنج گنج --> خمسه (2)

پنج محل --> کاخ

پنج ند --> پنجاب

پنج نوبت --> نوبت/ نوبتی

پنج وای --> قندهار(1)

پنجو پیشاوری --> تَهانیسَری، شیخ جلال الدین

پنج هزار --> سکّه

پنجه شاه --> کاشان

پنجه مریم --> بُخورِ مَریَم