جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

پَلِم

نام محلی گونه هایی از درختچه های علفی پایا یا بوته های علفی چند ساله خودروی از جنس تیره شوندیان

پلنگ

پستاندار بزرگ خالدار از تیرهء گربه ها

پلنگان --> میانکاله

پلنگ مشک --> فرنجمشک

پلو --> برنج (1)

پلوار (رود) --> سیوند

پَلوار(کوه) --> ماهان

پِلوپونز --> موره

پلوتینوس --> فلوطین

پلورالیسم -->

پلْوِنِه

شهری در شمال بلغارستان

پُلی --> بُلای

پلیس جنوب

نیروی انگلیسی- ایرانی تحت فرمان انگلیسیها در جنوب ایران از 1335 تا1340 قمری

پلینی --> پلینیوس

پلینیوس

طبیعیدان رومی پیش از اسلام (قرن1 میلادی)