جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

پسندی سمرقندی، عبدالجلیل

شاعر و خوشنویس تاجیک (قرن13و14)

پَسْوِه --> پیرانشهر

پسیان، محمد تقی

صاحب منصب نظامی در اواخر دورهء قاجاریه، فرمانده قوا و رهبر قیام خراسان (قرن14)

پسیخانی، محمود

معروف به محمود عجم، بنیادگذار آیین نقطوی (قرن9)

پُشت --> تُرشیز

پشت سری --> شیخیّه (1)

پشتکوه

منطقه ای تاریخی در مغرب ایران، کمابیش مطابق بااستان ایلام کنونی

پشت مشهد --> کاشان

پشت مشهدی، سادات

خاندانی از علما و فضلای شیعی کاشان (قرن 12و13)

پشتو

زبانی که در استانهای جنوب و جنوب شرقی افغانستان و بین مقیمان متأخر شمال این کشور، در ایالت سرحد شمال غربی و بلوچستان پاکستان و در نوار مرزی شرق ایران به آن سخن می گویند. - کلیات - پراکندگی جغرافیایی، نام و گویشها - ادبیات پشتو

پشتون

نام مجموعه ای از اقوام و قبایل مسلمان آریایی ساکن در افغانستان و پاکستان، که دارای مشخصات نژادی و فرهنگی ویژه و مشترک اند و به زبان پشتو سخن می گویند.

پشتون والی --> پشتون

پشته --> مجارستان

پِشدری

مجموعه ای از طوایف کرد ایران و عراق

پشم

رشته هایی باریک و نرم که بر روی پوست حیواناتی مانند گوسفند و شتر می روید و در پارچه بافی و فرش بافی از آن استفاده می شود و معمولاً نوع غیر قابل رشتن آن برای تولید نمد به کار می رود.