جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

پروانه

واژه ای فارسی به معنای حکم، فرمان، اجازه، جواز و نشان، از اسناد دیوانی

پروانه، معین الدین سلیمان بن علی

نائب السلطنه مقتدر ایرانی در دوره حکومت سلاجقه روم، مرید مولانا جلال الدین محمد بلخی (قرن7)

پروت، معاهده

قراردادی که در زمان سلطان عثمانی، احمد سوم، در پی شکست روسها از نیروهای عثمانی بین دو دولت منعقد شد (قرن12)

پرورش

روزنامه ای فارسی زبان در قاهره (قرن14)

پرورش، محمد باقر

از استادان هنر زرگری و نقره سازی در اصفهان (قرن13و14)

پرورشگاه --> دارالایتام

پروزه

شهری بندری در جنوبی ترین بخش اپیروس، در غرب یونان

پروسا --> بورسه

پروکلوس --> بُرُقْلُس

پرویز، غلام احمد

پژوهشگر، نویسنده و مفسر نوگرای پاکستانی (قرن13و14)

پرویزی، رسول

شخصیت ادبی- سیاسی ایرانی که شهرتش به سبب قصه های اوست (قرن13و14)

پروین، خوشه

یکی از زیباترین و پرنورترین خوشه های ستاره ای آسمان، واقع در صورت فلکی ثور - در نجوم - در ادبیات فارسی و عربی

پروین اعتصامی

مشهورترین زن شاعر ایران (قرن13و14)

پروین گنابادی، محمد

نویسنده، محقق و مترجم ایرانی (قرن13و14)

پره --> پاروس