جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

پرسه --> ترحیم، مجلس

پرسیاوشان

سرخسی از خانوادهء بسفایجیان دارای بعضی خواص دارویی

پرشتنه

پایتخت و مرکز اداری منطقهء خودمختار کوسوو/ کوزوو در جمهوری صربستان

پِرکیم

انجمن خیریه اسلامی در مالزی

پرگامم /پرگاموس/ پرگامون --> برغمه

پَرگَنَه

اصطلاحی هندی، در اصل از ریشهء سانسکریت به معنای "محاسبه کردن"، که در اصطلاح امور دیوانی- اسلامی بر چند روستا یا بر بخشی از یک ناحیه یا "سرکار"دلالت داشته است.

پرلاک --> اندونزی

پرلپه

شهری در جمهوری مقدونیه

پُرناک

قبیله بزرگ ترکمان، از قبایل اصلی اتحادیه آق قوینلو

پرند --> ابریشم

پرندا --> حیدرآباد (1)

پرنیان --> ابریشم

پَرّو

رشته کوهی در مغرب ایران

پرواب --> سیوند

پروان

ولایت و شهر قدیمی در افغانستان