جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

پچویلو ابراهیم --> پچوی، ابراهیم

پختو --> پشتو

پراچی، زبان --> پامیر، زبانها و گویشها

پراک

سلطان نشینی در ساحل غربی شبه جزیره مالایا

پرانچه --> افغانستان

پُرت سعید --> پورت سعید

پرتسل، اوتو

خاورشناس آلمانی و محقق در پژوهشهای قرآنی (قرن13و14)

پرتغال

نامی که اعراب به شهر باستانی کاله/ کالم داده اند و بعدها به پادشاهی پرتغال اطلاق شده است.

پرتقال --> مرکَبات

پرتو ادهم پاشا

دولتمرد، نویسنده و شاعر عثمانی (قرن13)

پرتو اصفهانی، میرزا علیرضا

شاعر و خوشنویس (قرن13)

پرتو بیضایی، حسین

شاعر و محقق ایرانی (قرن13و14)

پرتوپاشا

نام دو تن از صاحب منصبان عثمانی (قرن10و13) - پرتو محمدپاشا - پرتو محمد سعید پاشا

پرتوپاشا، آرامگاه --> ایّوب، محلّه

پرتونیال والده سلطان --> والده سلطان؛سلیمانیه، کتابخانه