جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

پارسا، ابونصر --> پارسا، خواجه محمد

پارسا، خواجه محمد

عارف بخارایی (قرن8) - پارسائیه

پارسنگ --> فرسخ

پارسیان

نام جامعه زردشتیان خارج از ایران بویژه هند

پارسی باستان --> فارسی باستان، زبان

پارسیک، زبان و خط --> پهلوی، زبان و ادبیات

پارسیوان --> قندهار(1)

پارلمان --> مجلس

پارلمان مسلمانان بریتانیا

نهادی اسلامی وابسته به مسلمانان بریتانیا

پاروس

یکی از جزایر سیکلاد دریای اژه نام ترکی جزیره مهم و مدوّر در دریای اژه

پاره --> پاروس

پاره (واحد پول) --> آلتون

پاریاس

خراجی که در سده های میانه، در شبه جزیره ایبری، حکمرانی به حکمران دیگر می پرداخت، و آن به معنای به رسمیت شناختن تفوق وی بود.

پاریس، مسجد

(یا مسجد بزرگ پاریس)، اولین و مهمترین مسجد فرانسه و از مراکز مهم فعالیت جامعهء‌ مسلمانان پاریس

پاریس، معاهده (1)

پیمان صلح بین دولتهای فرانسه، بریتانیای کبیر، عثمانی، اتریش، پروس و ساردنی، و دولت روسیه پس از جنگ کریمه (قرن13)