جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بیهار --> بِهار

بیه پس، بیه پیش --> گیلان

بَیهَسیه

فرقه ای از خوارج پیرو ابوبیهس هیصم بن جابر ضبعی (قرن1)

بیهق

آبادی، ناحیه، و ولایتی قدیمی در نیشابور (ابرشهر)، امروزه دهستانی در شهرستان سبزوار

بیهقی --> سعد بیهقی، حمزة بن علی

بیهقی، ابراهیم --> المحاسن و المساوی

بیهقی، ابوالحسن احمد بن محمد

صاحب برید بلخ در زمان سلطان مسعود غزنوی، رئیس دیوان سلطان مودود و عبدالرشید و دبیر فرخزاد غزنوی (قرن5)

بیهقی، ابوالحسن محمد بن شعیب

فقیه و مدرس شافعی (قرن4)

بیهقی، ابوالفضل محمد بن حسین

مورخ ایرانی (قرن 5)

بیهقی، ابوبکر احمد بن حسین

محدث و فقیه شافعی (قرن5)

بیهقی، ابوجعفر احمد بن علی

از دانشمندان بلندپایه لغت، نحو، قرائت و تفسیر و صاحب کتاب تاج المصادر (قرن5و6)

بیهقی، تاریخ --> تاریخ بیهقی

بیهقی، ظهیرالدین ابوالحسن علی

مشهور به ابن فندق و فرید خراسان، عالم، تاریخنگار، ادیب، منجم، متکلم، فقیه و شاعر (قرن6)

بیهوش دارو --> بنگ

پ

سومین واج الفبای فارسی و یکی از چهار همخوان مخصوص این زبان که در زبان عربی وجود ندارد.