جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابراهیم میرزا صفوی --> جاهی صفوی، ابراهیم میرزا

ابراهیم نِفْطَوَیه --> نِفطَویه، ابراهیم بن محمد

ابراهیمی، احمد طالب

پزشک و سیاستمدار الجزایری، فرزند محمد بشیر ابراهیمی (قرن14) (زنده است)

ابراهیمی، محمد البشیر

از فضلا و نویسندگان اصلاح طلب الجزایر (قرن14)

ابراهیم یازجی --> یازجی، خاندان

ابراهیم یعقوب

سیاستمدار و مبارز مالزیایی، مؤسس و اولین رئیس "اتحادیه مالایاییهای جوان" برای مبارزه با استعمار انگلیس (قرن13و14)

ابراهیم ینال

از سران مقتدر خاندان سلجوقی (قرن5)

ابراهیمیه (3)

از فرق صوفیانه شمال عراق

ابرائیل

شهری بر کرانه دانوب

اَبَرخُس

دانشمند، منجم، حکیم و ریاضی دان یونانی

الابرش --> جذیمة الأبرش

ابرشهر

نام قدیم نیشابور

اَبَرغان --> سراب (2)

ابرقباذ

شهری باستانی در عراق بین بصره و واسط

اَبُرقلُس --> بُرُقْلُس