جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بین النهرین

منطقه ای میان رودهای دجله و فرات، واقع در شمال و شمال غربی بغداد

بینالود

رشته کوهی در شمال شرقی استان خراسان

بین باشی --> مین باشی

بینش، سید تقی

نویسنده و محقق متون کهن موسیقی سنتی ایران (قرن14)

بین گُول

نام یک استان و نام یک کوه بزرگ در ترکیه

بینون

قلعه و شهری کهن در عربستان جنوبی

بیّنه

واژه ای قرآنی و اصطلاحی فقهی

بینه (اصطلاحی در کلام) --> معجزه

بیّنه، سوره

به معنای روشن کننده و دلیل آشکار، نود و هشتمین سورهء قرآن کریم در ترتیب مصحف، پس از سورهء قدر و پیش از سورهء زلزال

بیوتات سلطنتی

سازمانهایی برای ارائهء خدمات گوناگون به دستگاه سلطنت

بیور/ بیوراسپ --> ضحاک

بیورُلدی --> فرمان

بیوفورت --> قلعة الشَقیف

بَیّومی، علی بن حجازی

صوفی و مؤسس مصری طریقت بیومیه (قرن12)

بیومیه --> بَیّومی، علی بن حجازی