جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بیگلربیگی

حاکم و فرمانده نظامی ایالات بزرگ و سرحدها و گاه فرمانده کل قوا

بَیگلیک

از عنوانهای قدیمی ترکی

بیگ و بیگم

دو عنوان یا لقب ترکی - بیگ - بیگم

بَیْلان

دهکده ای در کوهستانهای الماداغ بر سر راه اصلی اسکندرون - سوریه

بیلقان

نام شهری تاریخی و "کوره"ای در ناحیه اران؛ امروزه در ناحیه قراباغ جمهوری آذربایجان

بیلقانی، مجیرالدین --> مجیرالدین بیلقانی

بَیلَک قِبچاقی

معدن شناسی از ترکهای قبچاق در دوره ایوبیان و مملوکیان (قرن7)

بیلگه تگین --> بلکاتگین

بیلمن، عمر نصوحی

پنجمین رئیس امور دینی جمهوری ترکیه، فقیه و مفسر (قرن14)

بیلو --> بالیوز

بیلونی، محمود بن محمد

ابوالثناء، محدث، فقیه و ادیب شافعی اهل حلب (قرن10و11)

بیله سوار

شهرستان و شهری در استان اردبیل

بیلی، سرهارولد والتر

ایران شناس نامدار انگلیسی و صاحب آثار و پژوهشهای ارزنده دربارهء زبانهای ایرانی (قرن13)

بیمارستان

مکان پرستاری و درمان بیماران

بیمه

قراردادی برای جبران خسارت ناشی از حوادث بین شخصیتی حقیقی یا حقوقی و گروهی متشکل و سازمان یافته