جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بیقلی، محمد پاشا

دولتمرد عثمانی و بیگلربیگی دیاربکر که در فتح شرق آناطولی سهم عمده ای داشت (قرن9و10)

بیک باشی --> مین باشی

بیکتاش، نذرالله حیدری

روزنامه نگار، نویسنده و مترجم تاجیک (قرن14)

بیکجه خانی، غلامحسین

استاد زبردست تارنوازی سنتی در مکتب تبریز (قرن13و14)

بیکند

شهری تاریخی در "کوره" بخارا

بیکندی

شهرت و نسبت چند تن از راویان و محدثان (قرن2-4) - محمدبن سلام - احمدبن علی - محمدبن احمد

بیگ، مسجد

بنایی در استانبول (قرن10)

بیگار/ بیگاری

اصطلاحی در نظام مالیاتی ایران و آسیای مرکزی

بیگ اوغلو

شهرستانی در شمال استان استانبول

بیگدلی

قبیله بزرگ و قدیمی ترک از قبایل بیست و دوگانه غُز

بیگدلی، حسین بیگ لله

از سران قزلباش و از سرداران شاه اسماعیل صفوی (قرن10)

بیگدلی، دورمیش خان

از سرداران شاه اسماعیل صفوی (قرن10)

بیگدلی، زینل بیگ

از سرداران شاه عباس و شاه صفی (قرن10و11)

بیگدلی، علیقلی خان

از امیران قزلباش و از سرداران شاه اسماعیل دوم و والی هرات (قرن10)

بیگ شهر

شهر و شهرستانی در استان قونیه در ترکیه، در ساحل جنوب شرقی دریاچه ای به همین نام