جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بیسانی، ابوعلی عبدالرحیم بن علی لخمی

ادیب، منشی و وزیر شافعی (قرن6)

بیسائو --> گینه بیسائو

بیست باب در معرفت اسطرلاب

رساله کوتاهی از خواجه نصیرالدین طوسی به زبان فارسی در آشنایی، شناخت اجزا و بعضی کاربردهای اسطرلاب

بیست باب در معرفت تقویم

رساله کوتاهی در گاهشماری و محاسبه و تدوین احکام نجوم و اختیارات، نوشتهء نظام الدین عبدالعلی بن محمد بن حسین بیرجندی(قرن10)

بیست باب ملا مظفّر --> بیست باب در معرفت تقویم

بیستگانی

اصطلاح دیوانی فارسی در متون قدیم به معنای حقوق و جیرهء سپاهیان، مطابق با عشرینیّهء عربی

بیستون

مجموعهء‌ باستانی- تاریخی، مفصلترین سنگ نبشتهء جهان؛ نیز نام کوه، دشت، بخش و شهری در غرب ایران، نزدیک کرمانشاه

بیستون، ظهیرالدوله ابومنصور بن وشمگیر

سومین امیر زیاری طبرستان و گرگان (قرن4)

بیست و هشت مرداد، کودتا --> کودتای 28 مرداد

بیسوادی --> نهضت سوادآموزی

بیش

نام هندی - ایرانی چند گیاه و به ویژه ریشه آنها و زهر کمابیش کشنده ای که از ریشه آنها گرفته می شد.

بیشاپور

شهرکی در فارس و مرکز حکومتی یکی از پنج بخش این استان در دوره ساسانیان

بیشکک

پایتخت جمهوری قرقیزستان و بزرگترین مرکز صنعتی، ارتباطی و فرهنگی آن

بیشه

واحه ای در غرب عربستان

بیضا (1)

بخش (و دهستان) و شهر تاریخی در فارس