جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بئرمیمون

چاهی در حوالی مکّه

بیروت

پایتخت و بزرگترین شهر و بندر اصلی جمهوری لبنان - بیروت در دوره جدید

بیرونی

بخشی از ساختمان قصرها و خانه های بزرگان برای اجرای برنامه های عمومی و پذیرایی از میهمانان، در مقابل اندرون و اندرونی

بیرونی، ابوریحان

دانشمند برجسته ایرانی در قرون وسطای اسلامی (قرون 4و 5) - زندگی - مذهب - ریاضیات و نجوم - داروشناسی - کانیشناسی

بیره --> بیره جک

بیره جک

شهری در بین النهرین، در ساحل چپ رود فرات، که امروزه در ترکیه است.

بیزانس، امپراتوری --> روم شرقی

بیزانس، شهر --> استانبول؛قسطنطنیه

بیزره --> بازداری

بیزنتن --> روم شرقی

بیژن

از قهرمانان شاهنامه و پهلوانان دورهء کیخسرو، پسر گیو و نوادهء گودرز و رستم

بیژن بن رستم --> ابوسهل کوهی

بیژن نامه --> بیژن

بیسارانی، حامد --> حامد بیسارانی

بَیْسان

از شهرهای قدیمی فلسطین