جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بیدگلی، گویش --> آران و بیدگل

بیدل دهلوی، میرزا عبدالقادر

شاعر پارسی گوی هند و نمایندهء برجستهء سبک هندی (قرن11)

بیدل سندی، قادربخش

صوفی و شاعر اهل سند (قرن13)

بیدل شیرازی، سید میرزامحمد رحیم

شاعر و طبیب و ندیم فتحعلی شاه و محمدشاه قاجار (قرن13)

بیدو --> بایدو

بیذق، ابوبکر بن علی صنهاجی

نویسندة خاطراتی دربارهء نخستین دوره های تاریخ موحدون (قرن6)

بئر --> چاه

بئرالسبع

از شهرهای قدیمی فلسطین، مرکز شهرستان بئرالسبع در نقب شمالی

بیرام بیک قرامانلو --> قرامانلو

بیرام پاشا

وزیر اعظم عثمانی (قرن11) - بیرام پاشا، مجموعه: بنایی در استانبول

بیرام خان

از امرا و وزرای سلسلهء بابریان هند (قرن10)

بیرام خواجه --> قراقوینلو

بیرام ولی

صوفی و مؤسس طریقت بیرامیه (قرن8)

بیرامیّه

نام طریقتی که حاجی بیرام ولی در آنقره (آنکارا) بنیان نهاد (قرن8و9)

بیِرانوَن

از ایلهای لک زبان لرستان