جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بیتیکچی --> بِتِکْچی

بیث گرمه (بیت گرمی) --> باجرمی

بیجاپور

شهری در هند، پایتخت عادلشاهیان - زبان فارسی در بیجاپور - آثار تاریخی

بیجاده

سنگی مانند یاقوت با خاصیت آهن کهربایی، که انواع آن از قدیم تا امروز به عنوان سنگ زینتی نیمه گرانبها به کار می رود.

بیجار

شهرستان و شهری در استان کردستان

بیجان، احمد

عالم، متصوف، مترجم و نثرنویس ترک (قرن9)

بیجک --> چک

بیجوان --> باجلان

بیجوری، ابراهیم بن محمد --> باجوری، ابراهیم بن محمد

بیچگان --> بختگان

بیحان

وادی و سرزمینی در عربستان جنوبی، امروزه در یمن

بی حجابی --> کشف حجاب

بی خبر بلگرامی، عظمت الله

عارف و شاعر و خوشنویس شبه قارهء هند (قرن12)

بیخ مرجان --> مرجان

بیخود

تخلص ستیل سینگ،از منشیان و سرایندگان صوفی مسلک شبه قارهء هند (قرن13)