جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابراهیم درویش پاشا

ژنرال عثمانی (قرن13و14)

ابراهیم روضه، آرامگاه

آرامگاه ابراهیم عادلشاه شامل مسجد ، مقبره و حوضخانه در شهر بیجاپور (قرن10)

ابراهیم زکی خورشید

محقق و مترجم دایرة المعارف اسلام (EI) به عربی (قرن14و15)

ابراهیم سامانی

امیرزادهء سامانی که در مقابل برادرش نصر بن احمد شورش کرد(قرن 4).

ابراهیم سلطان بن شاهرخ

شاهزاده تیموری، دومین پسر شاهرخ (قرن8و9)

ابراهیم شاه افشار

فرزند ابراهیم خان ظهیرالدوله برادر نادرشاه (قرن12)

ابراهیم شاه شرقی --> جونپور، سلاطین

ابراهیم شناسی --> شناسی، ابراهیم

ابراهیم غزنوی

پانزدهمین پادشاه سلسله غزنوی (قرن5)

ابراهیم کازرونی، میرزا محمد

شاعر و عارف و پزشک ایرانی (قرن13)

ابراهیم کرکی

محدث، مفسر و فقیه شافعی(قرن 9)

ابراهیم گلشنی --> گلشنی، ابراهیم بن محمد

ابراهیم لودی

آخرین سلطان سلسلهء لودیان دهلی (قرن10)

ابراهیم متفرقه

از رجال اصلاح طلب و سیاستمداران عثمانی (قرن11و12)

ابراهیم موصلی

موسیقی دان ایرانی تبار عصر عباسی (قرن2)