جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بیانی خوارزمی، محمد یوسف

مترجم، تاریخنگار، شاعر و خوشنویس اهل خیوه (قرن13)

بیانی کرمانی، شهاب الدین عبدالله مروارید

نویسنده، شاعر، خوشنویس، نوازنده و آهنگساز (قرن9و10)

بَیانیّه

فرقه ای از غالیان شیعی پیرو بیان (بنان) بن سمعان تمیمی نهدی

بیانیه های الجزایر

اسناد حل و فصل اختلافات ناشی از گروگانگیری و سایر دعاوی مطروحه در پیشگاه دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا

بیبان

گذرگاههای تنگی در عرض رشته ای از کوههای اطلس کوچک- به موازات کوههای جُرجُره،‌در جنوب زمینهای پست وادی "ساحل"

بَیْبَرس، مسجد

بنایی در قاهره که به دستور بیبرس اول معروف به بندقداری، از سلاطین ممالیک بحری، ساخته شده است (قرن7)

بیبرس اول، الملک الظاهر رکن الدین صالحی

چهارمین سلطان مصر از سلسلهء ممالیک بحری (قرن7)

بیبرس دوّم، الملک المظفر رکن الدین منصوری جاشنی گیر

سلطانی از سلسلهء ممالیک مصر (قرن7)

بیبرس منصوری، رکن الدین بیبرس منصوری خطائی دواتدار

فرمانده سپاه، دولتمرد و مورخ مملوکی (قرن8)

بیبلوس --> جُبیل (1)

بی بی/ بی بی خانم

عنوان مؤدبانه و محبت آمیز برای زنان

بی بی حکیمه

دهستان، ده، زیارتگاه، منطقه ای نفت خیز در شهرستان گچساران استان کهگیلویه و بویراحمد.

بی بی خانم، مسجد

بنایی از دورهء تیموری در شرق میدان ریگستان در سمرقند که از طریق بازاری سرپوشیده به این میدان متصل است.

بی بی زینب، مقبره --> شاه زنده

بی بی شهربانو

بقعه و زیارتگاهی در شمال شرقی شهر ری در دامنهء جنوبی کوه ری (کوه بی بی شهربانو) در شمال امین آباد