جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بیان (اصطلاح علم اصول) --> مجمل و مبیّن

بیان الادیان

از کتابهای قدیمی فارسی دربارهء ادیان و مذاهب، نوشتهء ابوالمعالی محمد بن عبیدالله عالم (قرن5)

بیان الحق بضمان الصدق --> لوکری، ابوالعباس

بیان السعادة

تفسیر عرفانی و شیعی قرآن به عربی (قرن 13)

بیان الواعظین اصفهانی؟ --> واله اصفهانی، محمد کاظم

بیان بن سمعان تمیمی --> بَیانیّه

بیان عقیدة الاصول --> ابواللیث سمرقندی، نصر بن محمد

البیان فی تفسیرالقرآن

کتابی مهم در تفسیر و علوم قرآنی، اثر فقیه شیعی معاصر، آیت الله سید ابوالقاسم خویی (قرن14)

بیان مذهب الباطنیه --> دیلمی، محمد بن حسن

بیان واقع

کتابی تاریخی در سرگذشت نادرشاه افشار و محمد شاه گورکانی (قرن12)

البیان و التبیین

از مهمترین آثار عمرو بن بحر جاحظ بصری، نویسندهء بزرگ عرب (قرن2و3)

البیان و التحصیل --> عتبیّه؛المدونة الکبری

بَیّانه

شهر کوچکی در ایالت کوردوبا ‍‍[= قرطبه] در اسپانیا

بیانی، ابومحمّد قاسم بن اصبغ

عالم، حافظ و محدث مالکی اندلسی (قرن3و4)

بیانی، مهدی

بنیانگذار کتابخانه ملی ایران، کارشناس نسخه های خطی فارسی و نویسنده معاصر (قرن13و14)